Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Femkeido: Femkeido Interior Design, gevestigd op Herenstraat 133, 2271CD in Voorburg en Pannekoekstraat 56A, 3011LJ in Rotterdam. 
De interieurarchitect: Femkeido en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies. 
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Femkeido als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Femkeido met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Femkeido.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Femkeido Interior design, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

• De door Femkeido opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Femkeido Interior Design zijn in euro en inclusief btw. 
• De door Femkeido opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. 
• In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden. 
• Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Femkeido zijn bevestigd. 
• Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50% , start ons team met het ontwerp. 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht 

Femkeido verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Femkeido op de correctheid van de verstrekte gegevens, maatvoering en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden 

De honorering van Femkeido kan als volgt worden overeengekomen: 
a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichting som van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers); 
b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; 
c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting 
d. Reiskosten indien afgesproken op voorhand

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht 

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Femkeido verricht tengevolge van: 
a. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of 
b. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Femkeido informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten 

Declaraties van Femkeido dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL30ABNA0621174343 onder vermelding van het factuurnummer. 
• Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand. 
• Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
• Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Femkeido daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
• Alle vorderingen van Femkeido worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging 

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Femkeido, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Femkeido wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Femkeido gerechtigd te vorderen: 
a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; 
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Femkeido ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht 

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. Voor zover mogelijk zal Femkeido de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. 
• Femkeido is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp 

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Femkeido en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. 
a. Mocht Femkeido ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Femkeido en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten 

• Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Femkeido bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. 
• Femkeido heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
• Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Femkeido, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Femkeido. 
• Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden. 
a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Femkeido een vergoeding verschuldigd, Femkeido behoudt bij overname enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitiedoeleinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

• Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Femkeido voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 
• Femkeido is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 
• Femkeido is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 
• Femkeido is niet verantwoordelijk voor de kosten (van derden) die voortvloeien uit een niet werkend of foutief geleverd product.
• De opdrachtgever blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen. 
• Indien het ontwerp van Femkeido niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Femkeido, dan is Femkeido slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Femkeido. 
• Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Femkeido, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Femkeido met het bedrag van de uitkering wordt verminderd. 
• In geval van aansprakelijkheid van Femkeido, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2. 
• Femkeido sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Femkeido de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
• Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Femkeido kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht 

• Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Femkeido kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Femkeido overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Femkeido geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 
• In geval van overmacht heeft Femkeido het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. 
• Indien Femkeido bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Femkeido gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding 

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Femkeido omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Femkeido gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Op de overeenkomst tussen Femkeido en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Femkeido en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Femkeido is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Femkeido. 

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2011 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.